FEEDBACK

10 round

Sheffield United – Bradford City
2 – 3