FEEDBACK
1 round
Florian Romain
  0 – 13
Christian Thomas
  0 – 11
David bye
detail
2 round
Christian Florian
  17 – 0
Thomas David
  0 – 15
Romain bye
detail
3 round
David Christian
  0 – 36
Romain Thomas
  14 – 0
Florian bye
detail
4 round
David Florian
  20 – 0
Christian Romain
  0 – 24
Thomas bye
detail
5 round
Florian Thomas
  11 – 0
Romain David
  0 – 12
Christian bye
detail