FEEDBACK
1 round
Texas Ohio Union
  2 – 1
Kentucky Tennessee
  0 – 3
California New England
  6 – 2
Ohio Washington State
  3 – 5
2 round
Kentucky Texas
  2 – 1
New England Ohio Union
  1 – 1
Tennessee Ohio
  4 – 0
Washington State California
  1 – 5
3 round
Texas New England
  2 – 2
Ohio Kentucky
  2 – 3
Ohio Union Washington State
  4 – 5
California Tennessee
  0 – 2
4 round
Ohio Texas
  2 – 1
Washington State New England
  1 – 0
Kentucky California
  1 – 1
Tennessee Ohio Union
  3 – 0
5 round
Texas Washington State
  2 – 3
California Ohio
  2 – 0
New England Tennessee
  0 – 5
Ohio Union Kentucky
  1 – 3
6 round
California Texas
  5 – 2
Tennessee Washington State
  3 – 0
Ohio Ohio Union
  1 – 2
Kentucky New England
  3 – 2
7 round
Texas Tennessee
  0 – 1
Ohio Union California
  3 – 7
Washington State Kentucky
  4 – 5
New England Ohio
  6 – 5