FEEDBACK

7 round

Italia (Federico) – Argentina (Gianluca)
0 – 1