FEEDBACK

7 round

Brasile (Gianmarco) – Belgio (Alessio)
1 – 3