FEEDBACK
1 round
Shreyas Vishnu
  0 – 0
Samarth bye
detail
2 round
Samarth Shreyas
detail
Vishnu bye
detail
3 round
Vishnu Samarth
detail
Shreyas bye
detail
4 round
Vishnu Shreyas
detail
Samarth bye
detail
5 round
Shreyas Samarth
detail
Vishnu bye
detail
6 round
Samarth Vishnu
detail
Shreyas bye
detail
7 round
Shreyas Vishnu
detail
Samarth bye
detail
8 round
Samarth Shreyas
detail
Vishnu bye
detail
9 round
Vishnu Samarth
detail
Shreyas bye
detail
10 round
Vishnu Shreyas
detail
Samarth bye
detail
11 round
Shreyas Samarth
detail
Vishnu bye
detail
12 round
Samarth Vishnu
detail
Shreyas bye
detail
13 round
Shreyas Vishnu
detail
Samarth bye
detail
14 round
Samarth Shreyas
detail
Vishnu bye
detail
15 round
Vishnu Samarth
detail
Shreyas bye
detail
16 round
Vishnu Shreyas
detail
Samarth bye
detail
17 round
Shreyas Samarth
detail
Vishnu bye
detail
18 round
Samarth Vishnu
detail
Shreyas bye
detail
19 round
Shreyas Vishnu
detail
Samarth bye
detail
20 round
Samarth Shreyas
detail
Vishnu bye
detail
21 round
Vishnu Samarth
detail
Shreyas bye
detail
22 round
Vishnu Shreyas
detail
Samarth bye
detail
23 round
Shreyas Samarth
detail
Vishnu bye
detail
24 round
Samarth Vishnu
detail
Shreyas bye
detail
25 round
Shreyas Vishnu
detail
Samarth bye
detail
26 round
Samarth Shreyas
detail
Vishnu bye
detail
27 round
Vishnu Samarth
detail
Shreyas bye
detail
28 round
Vishnu Shreyas
detail
Samarth bye
detail
29 round
Shreyas Samarth
detail
Vishnu bye
detail
30 round
Samarth Vishnu
detail
Shreyas bye
detail
31 round
Shreyas Vishnu
detail
Samarth bye
detail
32 round
Samarth Shreyas
detail
Vishnu bye
detail
33 round
Vishnu Samarth
detail
Shreyas bye
detail
34 round
Vishnu Shreyas
detail
Samarth bye
detail
35 round
Shreyas Samarth
detail
Vishnu bye
detail
36 round
Samarth Vishnu
detail
Shreyas bye
detail
37 round
Shreyas Vishnu
detail
Samarth bye
detail
38 round
Samarth Shreyas
detail
Vishnu bye
detail
39 round
Vishnu Samarth
detail
Shreyas bye
detail