FEEDBACK

7 round

Georgia – Washington State
5 – 7