FEEDBACK
1 round
Texas Ohio
  35 – 42
Ohio Union Michigan
  0 – 56
Georgia New England
  59 – 56
Kentucky Kansas
  63 – 7
2 round
Ohio Union Texas
  0 – 63
New England Ohio
  56 – 3
Michigan Kentucky
  7 – 21
Kansas Georgia
  21 – 63
3 round
Texas New England
  38 – 42
Kentucky Ohio Union
  63 – 0
Ohio Kansas
  17 – 9
Georgia Michigan
  23 – 24
4 round
Kentucky Texas
  56 – 21
Kansas New England
  13 – 14
Ohio Union Georgia
  3 – 84
Michigan Ohio
  56 – 0
5 round
Texas Kansas
  35 – 0
Georgia Kentucky
  27 – 37
New England Michigan
  7 – 10
Ohio Ohio Union
  7 – 3
6 round
Georgia Texas
  63 – 7
Michigan Kansas
  42 – 7
Kentucky Ohio
  63 – 7
Ohio Union New England
  3 – 77
7 round
Texas Michigan
  35 – 56
Ohio Georgia
  0 – 77
Kansas Ohio Union
  3 – 0
New England Kentucky
  13 – 14