FEEDBACK

Final total result

Burundi - Somália : 0-0, 2-2

Match 1

Burundi – Somália   0 – 0

Match 2

Burundi – Somália   2 – 2

Final, 2nd leg

Burundi – Somália
2 – 2