FEEDBACK
1 round
Eder Nemo
  4 – 2
Txopo Yeray
  2 – 1
Iñaki Capi
  4 – 1
2 round
Txopo Eder
  3 – 3
Capi Nemo
  6 – 1
Yeray Iñaki
  0 – 1
3 round
Eder Capi
  3 – 3
Iñaki Txopo
  4 – 1
Nemo Yeray
  2 – 2
4 round
Iñaki Eder
  3 – 6
Yeray Capi
  1 – 0
Txopo Nemo
  1 – 2
5 round
Eder Yeray
  3 – 2
Nemo Iñaki
  2 – 4
Capi Txopo
  3 – 2