FEEDBACK
1 round
Hunter Ranma
  1 – 0
Natsu Patu
  0 – 1
2 round
Hunter Patu
  1 – 0
Natsu Ranma
  0 – 1
3 round
Hunter Natsu
  1 – 0
Patu Ranma
  1 – 0