FEEDBACK
1 round
Nantes Marseille
  20 – 79
Paris Lyon
  164 – 132
Bordeaux Grenoble
  85 – 101
Rennes Angers
  282 – 178
2 round
Paris Nantes
  118 – 169
Grenoble Marseille
  165 – 176
Lyon Rennes
  164 – 278
Angers Bordeaux
  150 – 124
3 round
Nantes Grenoble
  144 – 38
Rennes Paris
  478 – 318
Marseille Angers
  76 – 212
Bordeaux Lyon
  0 – 59
4 round
Rennes Nantes
  15 – 110
Angers Grenoble
  280 – 264
Paris Bordeaux
  100 – 183
Lyon Marseille
  224 – 320
5 round
Nantes Angers
  108 – 128
Bordeaux Rennes
  45 – 92
Grenoble Lyon
  109 – 180
Marseille Paris
  138 – 171
6 round
Bordeaux Nantes
  133 – 221
Lyon Angers
  195 – 264
Rennes Marseille
  123 – 155
Paris Grenoble
  307 – 346
7 round
Nantes Lyon
  19 – 70
Marseille Bordeaux
  116 – 34
Angers Paris
  31 – 102
Grenoble Rennes
  218 – 218
8 round
Marseille Nantes
  156 – 56
Lyon Paris
  170 – 142
Grenoble Bordeaux
  15 – 145
Angers Rennes
  66 – 82
9 round
Nantes Paris
  54 – 32
Marseille Grenoble
  86 – 204
Rennes Lyon
  190 – 190
Bordeaux Angers
  80 – 149
10 round
Grenoble Nantes
  182 – 149
Paris Rennes
  0 – 112
Angers Marseille
  95 – 207
Lyon Bordeaux
  158 – 32
11 round
Nantes Rennes
  58 – 155
Grenoble Angers
  144 – 131
Bordeaux Paris
  121 – 190
Marseille Lyon
  90 – 0
12 round
Angers Nantes
  72 – 182
Rennes Bordeaux
  184 – 75
Lyon Grenoble
  143 – 143
Paris Marseille
  74 – 110
13 round
Nantes Bordeaux
  90 – 102
Angers Lyon
  125 – 212
Marseille Rennes
  258 – 157
Grenoble Paris
  282 – 248
14 round
Lyon Nantes
  127 – 68
Bordeaux Marseille
  187 – 89
Paris Angers
  133 – 108
Rennes Grenoble
  225 – 225