FEEDBACK
1 round
Sergio Matheus
  2 – 5
Fabio Jonata
  6 – 1
2 round
Fabio Sergio
  1 – 1
Jonata Matheus
  2 – 2
3 round
Sergio Jonata
  6 – 6
Matheus Fabio
  5 – 2
4 round
Matheus Sergio
  3 – 2
Jonata Fabio
  1 – 4
5 round
Sergio Fabio
  1 – 2
Matheus Jonata
  2 – 4
6 round
Jonata Sergio
  3 – 1
Fabio Matheus
  2 – 2