FEEDBACK
1 round
Hockeysveis DHS
  2 – 1
Rosicky Capo
  3 – 3
2 round
Rosicky Hockeysveis
  4 – 1
Capo DHS
  3 – 0
3 round
Hockeysveis Capo
  1 – 1
DHS Rosicky
  2 – 3
4 round
DHS Hockeysveis
  2 – 2
Capo Rosicky
  2 – 3
5 round
Hockeysveis Rosicky
  3 – 3
DHS Capo
  4 – 3
6 round
Capo Hockeysveis
  1 – 0
Rosicky DHS
  2 – 2