FEEDBACK
1 round
Matheus Alan
  2 – 1
Fabio Kleber
  2 – 1
2 round
Fabio Matheus
  3 – 2
Kleber Alan
  5 – 5
3 round
Matheus Kleber
  3 – 0
Alan Fabio
  2 – 3
4 round
Alan Matheus
  1 – 8
Kleber Fabio
  1 – 8
5 round
Matheus Fabio
  1 – 1
Alan Kleber
  1 – 0
6 round
Kleber Matheus
  0 – 1
Fabio Alan
  3 – 2