FEEDBACK
1 round
Zen Panà
  1 – 0
Tabo Alegrini
  1 – 3
GiammyTek Facchinanapussy
  1 – 2
2 round
Tabo Zen
  1 – 2
Facchinanapussy Panà
  0 – 0
Alegrini GiammyTek
  0 – 1
3 round
Zen Facchinanapussy
  1 – 0
GiammyTek Tabo
  1 – 3
Panà Alegrini
  0 – 1
4 round
GiammyTek Zen
  0 – 1
Alegrini Facchinanapussy
  1 – 0
Tabo Panà
  2 – 1
5 round
Zen Alegrini
  1 – 0
Panà GiammyTek
  2 – 1
Facchinanapussy Tabo
  1 – 3
6 round
Panà Zen
  2 – 1
Alegrini Tabo
  0 – 1
Facchinanapussy GiammyTek
  1 – 2
7 round
Zen Tabo
  1 – 0
Panà Facchinanapussy
  1 – 3
GiammyTek Alegrini
  0 – 1
8 round
Facchinanapussy Zen
  3 – 0
Tabo GiammyTek
  1 – 0
Alegrini Panà
  0 – 1
9 round
Zen GiammyTek
  1 – 2
Facchinanapussy Alegrini
  3 – 1
Panà Tabo
  1 – 0
10 round
Alegrini Zen
  3 – 0
GiammyTek Panà
  1 – 0
Tabo Facchinanapussy
  3 – 1