FEEDBACK
1 round
auspra rsaabhi
  32 – 13
nzvik engraj
  4 – 26
indamn bye
detail
2 round
auspra indamn
  50 – 20
rsaabhi nzvik
  11 – 10
engraj bye
detail
3 round
indamn engraj
  30 – 31
nzvik auspra
  36 – 80
rsaabhi bye
detail
4 round
nzvik indamn
  16 – 18
rsaabhi engraj
  9 – 54
auspra bye
detail
5 round
indamn rsaabhi
  9 – 5
engraj auspra
  37 – 35
nzvik bye
detail