FEEDBACK

14 round

Cammy - Bayern – Steve - PSG
6 – 5