FEEDBACK

2 round

DoudouMamidou – SpiderPolak
0 – 3