FEEDBACK

6 round

FC SOMA RED – FC SOMA WHITE
3 – 1