FEEDBACK

10 round

Mauri (Bosnia) – Roi (Turquía)
3 – 1