FEEDBACK

10 round

Saturday, 12 December 2020, 12:30

Horovitsovski – FabricioSena1
0 – 2