FEEDBACK

Third place

Thiago Lima (ThiagoBarba) – Ricardo Zago (Zago1990BR)
1 – 2