FEEDBACK
1 day
Washington State Ohio
  78 – 56
California Toronto
  32 – 54
New England Kentucky
  104 – 102
Ohio Union Texas
  54 – 56
2 day
California Washington State
  82 – 118
Kentucky Ohio
  76 – 24
Toronto Ohio Union
  58 – 52
Texas New England
  88 – 122
3 day
Washington State Kentucky
  56 – 58
Ohio Union California
  12 – 78
Ohio Texas
  56 – 78
New England Toronto
  132 – 102
4 day
Ohio Union Washington State
  38 – 66
Texas Kentucky
  48 – 92
California New England
  58 – 112
Toronto Ohio
  52 – 76
5 day
Washington State Texas
  106 – 28
New England Ohio Union
  164 – 22
Kentucky Toronto
  112 – 110
Ohio California
  56 – 54
6 day
New England Washington State
  130 – 128
Toronto Texas
  72 – 78
Ohio Union Ohio
  56 – 48
California Kentucky
  100 – 102
7 day
Washington State Toronto
  120 – 0
Ohio New England
  7 – 102
Texas California
  98 – 72
Kentucky Ohio Union
  158 – 66