FEEDBACK

27 round

Michalis Michaelides (PEKINOS) – Giorgos Paroutis (PIPIS)
2 – 5