FEEDBACK
1 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  0 – 0
Procopis Procopiou (LORD) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  4 – 3
Sofoclis Lamprakis (SOL) bye
detail
2 round
Giorgos Paroutis (PIPIS) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  3 – 2
Sofoclis Lamprakis (SOL) Procopis Procopiou (LORD)
  0 – 6
Michalis Stephanou ( MBALOU) bye
detail
3 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  3 – 2
Michalis Michaelides (PEKINOS) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  4 – 5
Procopis Procopiou (LORD) bye
detail
4 round
Procopis Procopiou (LORD) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  4 – 0
Sofoclis Lamprakis (SOL) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  1 – 2
Michalis Michaelides (PEKINOS) bye
detail
5 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  2 – 1
Michalis Michaelides (PEKINOS) Procopis Procopiou (LORD)
  3 – 1
Giorgos Paroutis (PIPIS) bye
detail
6 round
Michalis Michaelides (PEKINOS) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  2 – 3
Giorgos Paroutis (PIPIS) Procopis Procopiou (LORD)
  2 – 3
Sofoclis Lamprakis (SOL) bye
detail
7 round
Michalis Michaelides (PEKINOS) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  4 – 3
Procopis Procopiou (LORD) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  3 – 1
Michalis Stephanou ( MBALOU) bye
detail
8 round
Giorgos Paroutis (PIPIS) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  2 – 2
Sofoclis Lamprakis (SOL) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  4 – 2
Procopis Procopiou (LORD) bye
detail
9 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Procopis Procopiou (LORD)
  0 – 2
Giorgos Paroutis (PIPIS) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  1 – 5
Michalis Michaelides (PEKINOS) bye
detail
10 round
Sofoclis Lamprakis (SOL) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  2 – 4
Procopis Procopiou (LORD) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  2 – 0
Giorgos Paroutis (PIPIS) bye
detail
11 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  1 – 1
Procopis Procopiou (LORD) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  4 – 2
Sofoclis Lamprakis (SOL) bye
detail
12 round
Giorgos Paroutis (PIPIS) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  5 – 1
Sofoclis Lamprakis (SOL) Procopis Procopiou (LORD)
  1 – 2
Michalis Stephanou ( MBALOU) bye
detail
13 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  3 – 3
Michalis Michaelides (PEKINOS) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  5 – 2
Procopis Procopiou (LORD) bye
detail
14 round
Procopis Procopiou (LORD) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  6 – 1
Sofoclis Lamprakis (SOL) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  3 – 1
Michalis Michaelides (PEKINOS) bye
detail
15 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  2 – 4
Michalis Michaelides (PEKINOS) Procopis Procopiou (LORD)
  0 – 4
Giorgos Paroutis (PIPIS) bye
detail
16 round
Michalis Michaelides (PEKINOS) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  0 – 2
Giorgos Paroutis (PIPIS) Procopis Procopiou (LORD)
  0 – 5
Sofoclis Lamprakis (SOL) bye
detail
17 round
Michalis Michaelides (PEKINOS) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  3 – 2
Procopis Procopiou (LORD) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  4 – 4
Michalis Stephanou ( MBALOU) bye
detail
18 round
Giorgos Paroutis (PIPIS) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  2 – 2
Sofoclis Lamprakis (SOL) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  5 – 3
Procopis Procopiou (LORD) bye
detail
19 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Procopis Procopiou (LORD)
  3 – 6
Giorgos Paroutis (PIPIS) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  2 – 5
Michalis Michaelides (PEKINOS) bye
detail
20 round
Sofoclis Lamprakis (SOL) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  1 – 2
Procopis Procopiou (LORD) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  3 – 1
Giorgos Paroutis (PIPIS) bye
detail
21 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  1 – 1
Procopis Procopiou (LORD) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  5 – 1
Sofoclis Lamprakis (SOL) bye
detail
22 round
Giorgos Paroutis (PIPIS) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  2 – 1
Sofoclis Lamprakis (SOL) Procopis Procopiou (LORD)
  4 – 6
Michalis Stephanou ( MBALOU) bye
detail
23 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  1 – 3
Michalis Michaelides (PEKINOS) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  4 – 0
Procopis Procopiou (LORD) bye
detail
24 round
Procopis Procopiou (LORD) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  5 – 0
Sofoclis Lamprakis (SOL) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  2 – 1
Michalis Michaelides (PEKINOS) bye
detail
25 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  1 – 3
Michalis Michaelides (PEKINOS) Procopis Procopiou (LORD)
  2 – 6
Giorgos Paroutis (PIPIS) bye
detail
26 round
Michalis Michaelides (PEKINOS) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  0 – 1
Giorgos Paroutis (PIPIS) Procopis Procopiou (LORD)
  0 – 4
Sofoclis Lamprakis (SOL) bye
detail
27 round
Michalis Michaelides (PEKINOS) Giorgos Paroutis (PIPIS)
  2 – 5
Procopis Procopiou (LORD) Sofoclis Lamprakis (SOL)
detail
Michalis Stephanou ( MBALOU) bye
detail
28 round
Giorgos Paroutis (PIPIS) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  2 – 2
Sofoclis Lamprakis (SOL) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  2 – 0
Procopis Procopiou (LORD) bye
detail
29 round
Michalis Stephanou ( MBALOU) Procopis Procopiou (LORD)
detail
Giorgos Paroutis (PIPIS) Sofoclis Lamprakis (SOL)
  2 – 4
Michalis Michaelides (PEKINOS) bye
detail
30 round
Sofoclis Lamprakis (SOL) Michalis Stephanou ( MBALOU)
  3 – 1
Procopis Procopiou (LORD) Michalis Michaelides (PEKINOS)
  6 – 1
Giorgos Paroutis (PIPIS) bye
detail