FEEDBACK
1 round
Georgia Texas
  56 – 35
New England Ohio
  56 – 0
Kentucky Ohio Union
  35 – 7
Mississippi Kansas
  7 – 0
2 round
New England Georgia
  56 – 59
Ohio Union Texas
  0 – 77
Ohio Mississippi
  7 – 14
Kansas Kentucky
  3 – 21
3 round
Georgia Ohio Union
  77 – 0
Mississippi New England
  7 – 21
Texas Kansas
  17 – 6
Kentucky Ohio
  21 – 3
4 round
Mississippi Georgia
  7 – 56
Kansas Ohio Union
  56 – 3
New England Kentucky
  14 – 17
Ohio Texas
  7 – 14
5 round
Georgia Kansas
  77 – 10
Kentucky Mississippi
  17 – 3
Ohio Union Ohio
  0 – 7
Texas New England
  63 – 66
6 round
Kentucky Georgia
  56 – 59
Ohio Kansas
  7 – 6
Mississippi Texas
  35 – 38
New England Ohio Union
  63 – 0
7 round
Georgia Ohio
  84 – 3
Texas Kentucky
  7 – 21
Kansas New England
  0 – 56
Ohio Union Mississippi
  0 – 35