FEEDBACK

Competitors

  • Georgia
  • New England
  • Ohio
  • Texas
  • Kansas
  • Mississippi
  • Kentucky
  • Ohio Union

Number of competitors

8

Competitors type

  • Single participants