FEEDBACK
1 round
Eduardo Cristobal
detail
Esteban Roberto
detail
Gonza Andres
detail
2 round
Esteban Eduardo
detail
Andres Cristobal
detail
Roberto Gonza
detail
3 round
Eduardo Andres
detail
Gonza Esteban
detail
Cristobal Roberto
detail
4 round
Gonza Eduardo
detail
Roberto Andres
detail
Esteban Cristobal
detail
5 round
Eduardo Roberto
detail
Cristobal Gonza
detail
Andres Esteban
detail