FEEDBACK
1 round
Jack Steph
  1 – 0
Sam Ed
  1 – 0
Gareth Joe
  0 – 0
#8 #7
detail
2 round
Sam Jack
detail
Joe Steph
  1 – 5
Ed #8
  1 – 0
#7 Gareth
  0 – 1
3 round
Jack Joe
  3 – 0
#8 Sam
detail
Steph #7
  2 – 1
Gareth Ed
  0 – 0
4 round
#8 Jack
  0 – 1
#7 Joe
detail
Sam Gareth
  1 – 0
Ed Steph
  1 – 0
5 round
Jack #7
  1 – 0
Gareth #8
detail
Joe Ed
  0 – 4
Steph Sam
  5 – 0
6 round
Gareth Jack
  2 – 0
Ed #7
detail
#8 Steph
  0 – 2
Sam Joe
  1 – 2
7 round
Jack Ed
  5 – 4
Steph Gareth
  3 – 2
#7 Sam
  1 – 1
Joe #8
  1 – 1