FEEDBACK
1 round
Ozgur Kees
  0 – 3
Peter Arno
  0 – 4
Allian Ronald
  1 – 1
Thimo Paul
  4 – 1
2 round
Peter Ozgur
  3 – 1
Ronald Kees
  1 – 4
Arno Thimo
  1 – 3
Paul Allian
  3 – 1
3 round
Ozgur Ronald
  2 – 1
Thimo Peter
  1 – 1
Kees Paul
  0 – 3
Allian Arno
  1 – 3
4 round
Thimo Ozgur
  1 – 1
Paul Ronald
  4 – 1
Peter Allian
  0 – 2
Arno Kees
  1 – 3
5 round
Ozgur Paul
  2 – 0
Allian Thimo
  1 – 2
Ronald Arno
  0 – 3
Kees Peter
  1 – 0
6 round
Allian Ozgur
  0 – 1
Arno Paul
  1 – 3
Thimo Kees
  1 – 1
Peter Ronald
  0 – 0
7 round
Ozgur Arno
  1 – 2
Kees Allian
  5 – 1
Paul Peter
  2 – 1
Ronald Thimo
  1 – 5
8 round
Kees Ozgur
  3 – 1
Arno Peter
  2 – 0
Ronald Allian
  1 – 1
Paul Thimo
  2 – 0
9 round
Ozgur Peter
  2 – 2
Kees Ronald
  4 – 0
Thimo Arno
  3 – 2
Allian Paul
  1 – 4
10 round
Ronald Ozgur
  0 – 2
Peter Thimo
  0 – 2
Paul Kees
  2 – 2
Arno Allian
  3 – 2
11 round
Ozgur Thimo
  1 – 3
Ronald Paul
  0 – 7
Allian Peter
  2 – 3
Kees Arno
  0 – 1
12 round
Paul Ozgur
  1 – 0
Thimo Allian
  3 – 2
Arno Ronald
  2 – 3
Peter Kees
  1 – 3
13 round
Ozgur Allian
  1 – 1
Paul Arno
  1 – 0
Kees Thimo
  2 – 1
Ronald Peter
  1 – 3
14 round
Arno Ozgur
  0 – 1
Allian Kees
  0 – 7
Peter Paul
  0 – 4
Thimo Ronald
  0 – 2