FEEDBACK

2 round

Oscar Folkesson – Simon Lindahl
0 – 1